ابراهیم رضاپور

درباره من

دکتر ابراهیم رضاپور
image

استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

(1401/4/3)

استنادات

5

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/4/3)

استنادات

4

مقالات

5

h-index

1

مؤلفین همکار

1

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی

دانشگاه شهید باهنر

1377-1380

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبایی

1386-1390

دکتری

دانشگاه علامه طباطبایی

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر جنسیت در کاربرد افزوده‌های وجهی در در نوشتار فارسی‌آموزان خارجی سطح پیشرفته از منظر دستور نقش‌گرایی
پژوهش های زبانی(2021)
^ابراهیم رضاپور*, 9611257013
بررسی رده شناختی ساخت های سببی در زبان سمنانی
مطالعات زبانی بلاغی(2021)
^ابراهیم رضاپور*, 9312258006
نقش جنسیت در تنوع زبانی در ترجمه¬های فارسی کتاب مسخ تالیف فرانتس کافکا: تعامل میان زبان¬شناسی اجتماعی و دستور زایشی
جستارهای زبانی(2021)
^ابراهیم رضاپور*
فضای معنایی برخی افعال سبک زبان مازندرانی از منظر رویکرد شناختی
جستارهای زبانی(2020)
^ابراهیم رضاپور*, سید هادی حسینی
نگاه فرهنگ شناختی به کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی کتاب های موسسه دهخدا
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان(2019)
9211257008, ^ابراهیم رضاپور*, ابراهیم کنعانی
ترتیب واژه در زبان سنگسری از دیدگاه رده‌شناسی زبان
زبان و زبان شناسی(2019)
^ابراهیم رضاپور*, تهمینه عبدالهی
نقش جنسیت در ساخت و گزینش استعاره در اشعار احمد شاملو و فریدون مشیری از منظر نظریه گفتمانی استعاره چارتریس- بلک
دو فصلنامه زبان و ادبیات فارسی(2018)
^ابراهیم رضاپور*
نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریه ی گفتمانی استعاره
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان(2018)
^ابراهیم رضاپور*
نقش پیشوندهای اشتقاقی افعال سبک کردیون، بتیون و بوکوواتیون در زبان سمنانی در بازنمایی جزایر معنایی از منظر رویکرد شناختی: تعامل میان صرف و معنی¬شناسی
جستارهای زبانی(2018)
^ابراهیم رضاپور, مونا پیشگو
استعاره دستوری به مثابه تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظام¬مند
پژوهش های زبان شناسی(2017)
^ابراهیم رضاپور*, علی عربانی دانا
نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعاره‌ مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی از منظر نظریه گفتمانی استعاره
مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران(2017)
^ابراهیم رضاپور*, مریم یغمایی
بررسی گذرایی کتاب « خواندن و نوشتن فارسی دوره‌ی مقدماتی نهضت سوادآموزی »
مطالعات آموزش زبان فارسی(2016)
^ابراهیم رضاپور*, مریم جلیلی دو آب
کارکردهای استعاره دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک
علم زبان(2016)
^ابراهیم رضاپور*, 9111258002
تحلیل انسجام در متون کتاب های فارسی دبستان دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس مدل هلیدی و حسن
فصلنامه کودکان استثنایی(2016)
علی عربانی دانا*, ^ابراهیم رضاپور, کیومرث جهانگردی
شرط مجاورت و مشخص‌بودگی در زبان فارسی: تعامل میان نحو و معنی‌شناسی
(2015)
^ابراهیم رضاپور
تحلیل انتقادی استعاره دستوری در گفتمان سیاسی روزنامه های داخلی
پژوهش های زبان شناسی(2015)
^ابراهیم رضاپور*
تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو
زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(علوم انسانی سابق)(2015)
^ابراهیم رضاپور*
قلب نحوی در گویش مازندرانی
(2014)
^ابراهیم رضاپور
ترتیب واژه در سمنانی از منظر رده شناسی زبان
(2014)
^ابراهیم رضاپور
مقایسه اثربخشی آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان
(2013)
نفیسه وطن دوست, احمد عابدی, احمد یارمحمدیان, ^ابراهیم رضاپور
درجه بندی و چینش متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه گذرایی و استعاره دستوری
(2013)
^ابراهیم رضاپور
رویکردهای پیکره ای به تحلیل انتقادی استعاره. چارتریس - بلک
(2012)
^ابراهیم رضاپور
انسجام در متون فارسی آموزی: بررسی موردی کتاب دوره عمومی زبان فارسی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطاعات زبان(2016-11-25)
9311257010*, ^ابراهیم رضاپور
بررسی متون پزشکی در چارچوب فرانقش اندیشگانی
سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی(2016-03-01)
9012258006, ^ابراهیم رضاپور
بررسی فرانقش متنی در کتابهای آموزش زبان فارسی سطح متوسط و پیشرفته بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی
نخستین همایش آموزش زبان فارسی(2015-03-04)
^ابراهیم رضاپور, 9111227004
-
مباركي ساجده(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تشخيص رابطة شمول معنايي در كودكان كم‌توان ذهني آموزش‌پذير و كودكان عادي
نجفي شعاع سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چند معنايي برخي حروف اضافة مكاني در زبان فارسي با رويكرد معني‌شناسي شناختي
خانزاده معصومه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة گفتمان اينترنتي و محاوره در چارچوب فرانقش بينافردي
دهقاني ليلا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت‌واژة گويش ظفرآباد قره‌باق واقع در استان فارس
ظفرآبادي بهادر(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فعل در گويش سمناني
مرادي سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه هنجار گريزي در اشعار كودكان گروه سني الف و بزرگسالان
نوروزي نعمت اله(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جنسيت و ميزان تحصيلات بر استعارة دستوري در كلام
استوار پريسا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاركردهاي گفتماني اسنادي‌سازي و شبه‌اسنادي در زبان تركي خرو نيشابور
قدمياري علي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تصحيح افراطي در بين گويشوران بهبهان از منظر لباو
صباغان نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايندهاي واژي نحوي در سنگسري
نداف ازغندي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه گفتمان علمي و ادبي در چارچوب فرانقش انديشگاني
جاويد هانيه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل انتقادي استعاره دستوري اسم سازي و وجهيت در گفتمان سياسي فارسي و انگليسي
احمدي شيوا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مقولات نحوي فعل و اسم در گفتار زبان پريشي(دستور پريشي) فارسي
چوباني شرجين سميراء(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز و كارهاي تهيه و تدوين مواد درسي براي فارسي آموزان خارجي در سطح مقدماتي از منظر نظريه يادگيري زبان بنياد هليدي
آقائي مجارشين نفيسه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل رمزگرداني از ديدگاه كلامي در دوزبانه هاي كردي- فارسي
پورحسيني فرشته(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل گفتمان زبان پريشي بينافردي هليدي
توحيديان مينا(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترتيب يادگيري فعل در آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان براساس رويكرد نقش گرايي
فيضي مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه انسجام در متون علمي و ادبي با كاربست آن در سه اثر سيروس شميسا
پاكراه اعظم(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل كتاب انگيسي دوره اول دبيرستان بر اساس نظريه يادگيري زبان بنياد هليدي
موسوي دوزهيري معصومه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز و كار تدوين متون درسي براي فارسي آموزان خارجي از منظر نظريه يادگيري اجتماعي- فرهنگي ويگوتسكي
قليچ خانلو مقدم معصومه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل متون آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در سطح مقدماتي بر مبناي نظريه يادگيري زبان بنياد هليدي
سلطان احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استعاره‌ي مفهومي در متون ورزشي و آشپزي از منظر زبان‌شناسي شناختي
طهماسبي بيرگاني صديقه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترتيب واژه در گويش سمناني و سنگسري از منظر رده¬شناسي زبان
عبدالهي تهمينه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ايدئولوژي در ساخت و گزينش استعاره در گفتمان سياسي از منظر رويكردهاي پيكره¬اي به تحليل انتقادي استعاره چارتريس- بلك
حسيني مطلق سيده نسيم(تاریخ دفاع: 1395/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مقابله¬اي¬ استعاره مفهومي در ضرب¬المثل¬هاي فارسي و فرانسه
مومني شهناز(تاریخ دفاع: 1395/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير وزن متون شعري فارسي بر رواني گفتار و درك مطلب زبان آموزان
تربت اصفهاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حروف اضافه¬ي مكاني در نوشتار فارسي آموزان خارجي از منظر رويكرد شناختي
ايلكا شهلا(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استعاره مفهومي در درك مطلب فارسي آموزان خارجي سطح پيشرفته
عبدالهي ليلا(تاریخ دفاع: 1395/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل برخي از متون آموزش زبان فارسي و انگليسي به خارجي ها از منظر نشانه شناسي فرهنگي
گودرزي طيبه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كشف فضاي معنايي افعال سبك زبان فارسي در نوشتار فارسي¬آموزان خارجي از منظر شناختي
برفي وفا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فعل مركب در مازندراني از منظر شناختي
حسيني سيد هادي(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايند يادگيري نظام وجهيت زبان فارسي در زبان¬آموزان خارجي
هرمزي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين تكاليف گفتگو در سطح مياني براي آموزش و سنجش فارسي آموزان خارجي به شيوه كارپوشه
كرمي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعاره هاي مفهومي در گفتمان سياسي وزراي امور خارجه ايران و ايالات متحده امريكا با موضوع ايران در سال 2015
مشيري بردسكن پروين(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظام وجهيت در مازندراني: رويكردي نحوي و معنايي
رزاقي بورخاني سعيده ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت اسم مركب فعلي در زبان فارسي از منظر صرف شناختي
حسيني جهاندار(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت سببي در سمناني بر اساس رويكرد شناختي
پيشگو مونا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش فرهنگ در ساخت و گزينش استعاره مفهومي در گفتمان فرهنگي فارسي و انگليسي از منظر نظريه گفتماني استعاره
يغمائي مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت سببي در گونه تركي خراسان شمالي بر اساس رويكرد شناختي
محمدي اعظم(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انواع وزن شعري زبان فارسي بر درك مطلب فارسي¬آموزان ترك زبان
صادق نسب فركوش سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآيند يادگيري انسجام در نوشتار فارسي آموزان خارجي
زاهدي رويا(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين فرهنگ تصويري فارسي براي فارسي¬آموزان خارجي و نقش آن در آموزش واژگان به فارسي¬آموزان خارجي
رئيسيان منصوره(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تك¬زبانگي، دوزبانگي و تاثير آنها در يادگيري لغات زبان خارجي در بين دانش¬آموزان متوسطه دوم شهرستان جوين: جنسيت ، طبقه اجتماعي و ميزان يادگيري لغات در تك¬زبانه¬ها و دوزبانه¬ها
وحيدي فرد غلامرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت در كاربرد استعاره دستوري در گفتمان انتخاباتي سال 2016 ايالات متحده آمريكا
خان كالو منصوره ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت سببي در زبان مازندراني از منظر رده¬شناسي زبان
نعمتي حياتي ليلا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بند در زبان فارسي از منظر دستور گفتماني نقشي
پاشايي گتابي ساره(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآيند يادگيري ساخت¬هاي اشتقاقي زبان فارسي در نوشتار فارسي¬آموزان خارجي
موثقي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايند يادگيري گروههاي نحوي در بندهاي زبان فارسي در نوشتار فارسي آموزان خارجي
احمديوسفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفاوت ميان گونه¬ گفتاري و نوشتاري فارسي¬آموزان خارجي در سطح پيشرفته از منظر دستور نقشگرايي
نعيمي ابكوه محدثه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بندهاي زبان فارسي در نوشتار فارسي¬آموزان خارجي از منظر گذرايي
شيخ زاده آبكنار زينب(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بندهاي زبان فارسي در كتب آموزش نوين زبان فارسي از منظر گذرايي
سالاري محمد(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفاوت¬هاي ميان گونه نوشتاري فارسي¬آموزان خارجي زن و مرد سطح پيشرفته از منظر دستور نقشگرايي
موچاني ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گروه¬هاي نحوي در مجموعه كتاب¬هاي زبان فارسي
نورانيان علي اكبر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ترجمه در آموزش زبانفارسي به فارسي¬آموزان خارجي سطح پيشرفته
حاجيلو رويا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظام وجهيت زبان فارسي در كتاب¬هاي خواندن و درك مطلب زبان فارسي براي زبان¬آموزان غيرفارسي¬زبان
حيدري زليخا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كشف فضاي معنايي برخي افعال سبك زبان فارسي در كتب خواندن و درك مفاهيم زبان فارسي: سطح عمومي و تخصصي از منظر شناختي
فرقاني اسفيدواجاني زهرا(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايند يادگيري بندهاي متممي زبان فارسي در فارسي¬آموزان خارجي
محمودي زهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تفكر انتقادي در مهارت خواندن و درك مطلب فارسي¬آموزان خارجي سطح پيشرفته
منتظمي ايران دوست ريحانه(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انسجام در مجموعه كتاب‌هاي زبان فارسي
ميرزائي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه فرايندهاي واژه¬سازي در متون زبان¬شناسي و روان¬شناسي
هاشميان ميترا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه صرفي گونه گفتاري و نوشتاري فارسي¬آموزان خارجي سطح پيشرفته
شريف الحسيني شكوفه سادات(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت در تنوع نحوي در ترجمه¬هاي فارسي كتاب بلندي¬هاي بادگير تاليف اميلي برونته: تعامل ميان زبان¬شناسي اجتماعي و دستور زايشي
منفردقاسم ابادي وحيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت و تحصيلات در تنوع زباني در ترجمه¬هاي فارسي دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي: تعامل ميان زبان¬شناسي اجتماعي و زبان¬شناسي زايشي
چنگايي ياسمن ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش آموزش از طريق داستان¬گويي در مهارت خواندن و درك مطلب فارسي¬آموزان خارجي سطح پيشرفته از منظر رويكرد تكليف¬محور
براتي كاجو مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزشيابي و نمره¬دهي كلاسي معلمان زبان فارسي به غيرفارسي-زبانان
قرباني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ترجمه هاي ناصر مكارم شيرازي و محمد مهدي فولادوند در لايه ضمني قرآن از منظر نظريه تعادل واژگاني
بيات حسين ، مقطع : دكتري
بررسي فرايندهاي واژه‌سازي در مجموعه كتاب‌هاي زبان فارسي
پيركفاش فومني نيلوفر(تاریخ دفاع: 1399/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت و تحصيلات در تنوع نحوي در گويشوران ترك¬زبان شهر فرادنبه
علوي ندا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اصطلاحات زبان فارسي در داستان¬هاي گروه سني " ج و د" از منظر شناختي
ولي پورخنكداري اتوسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظام وجهيت در مجموعه كتاب¬هاي فايل انگليسي آمريكايي
رجائي جعفرابادي رضوان ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرايند يادگيري ساخت¬هاي مركب زبان فارسي در نوشتار فارسي¬آموزان خارجي
شريعت پناهي هنگامه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه فرايندهاي واژه¬سازي در كتاب¬هاي درسي زبان انگليسي متوسطه اول و دوم و كتاب‌هاي اينترچنج
عظيمي اترگله خديجه ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ناصريان مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
فعل مركب زبان فارسي در مجموعه كتاب¬هاي فارسي بياموزيم
يونس ابادي حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت نويسنده در بازنمايي گونه¬هاي زباني مشاركان زن و مرد در داستان¬هاي فارسي
شجاع يگانه كاهو اذر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازنمايي گونه¬هاي زباني زن و مرد در برخي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان
اديب چماچائي نرجس ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جنسيت نويسنده در بازنمايي گونه¬هاي زباني زن و مرد در داستان‌هاي انگليسي
تاجيك خاوه كوثر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بندهاي موصولي در برخي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي¬زبانان
نقش جنسيت در تنوع نحوي در ترجمه¬هاي فارسي كتاب بلندي¬هاي بادگير تاليف اميلي برونته: تعامل ميان زبان¬شناسي اجتماعي و دستور زايشي
منفردقاسم ابادي وحيد(تاریخ دفاع: 1401/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش استعاره در برجسته سازی و حاشیه رانی ایدئولوژی در روزنامه های داخلی
زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(علوم انسانی سابق)(2012)
^ابراهیم رضاپور, فردوس آقاگل زاده

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تهیه و تدوین مواد آموزشی   (50 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
سمینار مسائل فراگیری/یادگیری زبان فارسی   (40 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
مقدمات زبان شناسی   (41 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی همگانی
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان   (46 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی همگانی
سبک شناسی زبان فارسی معاصر   (47 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
جامعه شناسی زبان   (339 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
زبان شناسی تربیتی   (328 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
دستور نقشگرا   (319 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی همگانی
رویکردهای طراحی برنامه درسی   (303 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
مقدمات زبان شناسی   (313 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی همگانی , گرایش : زبان شناسی همگانی
مبانی زبان شناسی   (314 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
سمینار مسائل فراگیری/ یادگیری زبان فارسی   (350 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
روش تحقیق در آموزش زبان   (311 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
اصول و نظریه های آموزش زبان دوم/ خارجی   (350 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
جامعه شناسی زبان   (417 بار دانلود)
رشته : زبان شناسی همگانی , گرایش : زبان شناسی همگانی
زبان شناسی تربیتی   (394 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
جامعه شناسی زبان   (376 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
تهیه و تدوین مواد آموزشی   (403 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , گرایش : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

مازندران- بابلسر
abrahim_rezapour@semnan.ac.ir
(+98)2331533461

فرم تماس